• 26. Pohod prijateljstva in spomina - UDIN BORŠT 2019

  26. Pohod prijateljstva in spomina - UDIN BORŠT 2019

  Na praznično soboto, dne 27.4.2019 je v soorganizaciji ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Duplje in Kokrica, dobrodošlo pomočjo Sveta KS Kokrica ter pomočjo članov PGD Kokrica, Turističnega društva Kokrica in Društva upokojencev Kokrica, potekal ţe »26. Pohod prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2019«, katerega se je letos udeleţilo preko 350 pohodnikov, med njimi letos ţe devetič tudi večje število članic in članov OZVVS Kranj in PVD Sever - Gorenjska.


 • Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

  Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

  V Uradnem listu RS, št. 83/2018, je bil dne 24. 12. 2018 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), ki ne vsebuje določbe o odložitvi usklajevanja. 

  Kljub zgoraj navedenemu, za obdobje od 1. januarja 2019 dalje še nadalje veljajo
  naslednje višine:
  - odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih (1.104,77 EUR);- osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega in družinskega dodatka in za določanje njune višine (497,15 EUR);

  - osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in za določanje njegove višine(497,15 EUR);

  - osnove za odmero oskrbnine (552,39 EUR) in

  - letnega prejemka po Zakonu o vojnih veteranih (1.104,77 EUR).
  Tudi nadalje se uporablja enaka višina dohodkovnega kriterija za opredelitev vzdrževanega družinskega člana (497,15 EUR).

  2. USKLADITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO PO PREDPISIH
  POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V LETU 2019
  ZIPRS1819-A v 10. členu določa, da se za 66. členom doda novi 66.a člen, ki se glasi:
  »Ne glede na drugi odstavek 107. člena, prvi odstavek 402. člena in četrti odstavek 403. člena ZPIZ-2 se dodatek za pomoč in postrežbo in zneski invalidnin za telesno okvaro v letu 2019 uskladijo na način in v roku, kot je v 105. in 106. členu ZPIZ-2 določeno za uskladitev
  pokojnin.«.
  Na podlagi informacije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo odstotek uskladitve najprej znan v februarju 2019 in za ta namen izdan sklep. Ko bo objavljen V Uradnem listu, vas bomo obvestili.
  3. TABELA MESEČNIH DENARNIH PREJEMKOV PO VOJNIH ZAKONIH
  Višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih (Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, Zakonu o vojnih veteranih) od 1. januarja 2019 dalje vam posredujemo v obliki Tabele kot prilogo teh Usmeritev – Tabela od točke A do točke H
  Če bo s 1. julijem 2019 uskladitev, vas bomo seznanili na primeren način. Dotlej velja kot zapisano zgoraj oziroma v priloženi Tabeli.