Redna letna volilno programska skupščina Zveze društev SEVER

V soboto, dne 10.3.2018 s pričetkom ob 11. uri je v večnamenski kongresni dvorani hotela »KOMPAS HIT ALPINEA« v Kranjski Gori potekala redna letna volilno programska Skupščina Zveze društev Sever (ZDS), katero sta soorganizirala upravni odbor ZDS in PVDS Gorenjska. 

Uvod v začetek Skupščine sta izvedla praporščaka ZDS in MSNZ, ki sta prikorakala na oder ob koračnici kvarteta klarinetov Policijskega orkestra, ki je takoj za tem izvedel tudi državno himno.

Povezovalec uvodnega dela Skupščine je bil generalni sekretar ZDS, Anton Pozvek, v kulturno umetniškem delu programa pa so sodelovali še: kvartet klarinetov Policijskega orkestra (Marjan Grošelj - vodja kvarteta, Gašper Glas, Nejc Herman in Sebastjan Borovšak) in trije ljudski umetniki iz KD Mojstrana (Pravljičar Bukovnik, Žilijeva Anca in mali Gregec).

Med 116 delegati Skupščine so bili poleg gostitelja, t.j. direktorja hotela KOMPAS HIT ALPINEA, Fedja Pobegajla tudi vabljeni gosti in sicer: podžupan občine Kranjska Gora, Bogdan Janša, državni sekretar na MNZ RS, spec. Boštjan Šefic, predstavnik GŠ SV, podpolkovnik Tomaž Komac, predsednik ZSČ, upok. generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Janez Podržaj, podpredsednik ZVVS, upok. brigadir Marjan Grabnar, koordinator GPU – ZDS, Tomaž Pečjak, direktor PU Kranj, mag. Boštjan Glavič, komandir PP Kranjska Gora, Damjan Lepoša in podpredsednik IPA Sekcija Slovenija, Mihael Burilov idr.

V nadaljevanju so udeležence Skupščine najprej nagovorili: podžupan občine Kranjska Gora, Bogdan Janša, direktor hotela KOMPAS HIT ALPINEA, Fedja Pobegajlo in predsednik ZDS, dr. Tomaž Čas. Po zaključku uvodnega dela je potek Skupščine nato prevzelo delovno predsedstvo pod predsedovanjem predsednika PVDS Gorenjske, Jožeta Mencina. Po sprejemu dnevnega reda in poročilu verifikacijske komisije je sledila predstavitev in sprejem poročil organov ZDS za leto 2017 in sicer: poročilo o delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. Enako so delegati v nadaljevanju soglasno sprejeli razrešnico vsem funkcionarjem, ker jim je s tem potekel mandat 2014/2018.

Skupščino so nato nagovorili še: državni sekretar na MNZ RS, spec. Boštjan Šefic, predstavnik GŠ SV, podpolkovnik Tomaž Komac, predsednik ZSČ, upok. generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Janez Podržaj, podpredsednik ZVVS, upok. brigadir Marjan Grabnar, koordinator GPU – ZDS, Tomaž Pečjak in podpredsednik IPA Sekcija Slovenija, Mihael Burilov.

V nadaljevanju je sledil dvourni odmor, med katerim so bile pod budnim očesom volilne komisije izvedene tajne volitve, delegati pa so se med tem lahko tudi udeležili kosila v restavraciji hotela. Z manjšo zamudo je predsednik volilne komisije malce po 15. uri razglasil volilne rezultate in sicer so bili na posamezne funkcije izvoljeni:

  • Predsednik združenja: dr. Tomaž Čas
  • Podpredsedniki združenja: Jože Mencin, Alojzij Klančišar, Angel Vidmar
  • Nadzorni odbor: (predsednik: dr. Peter Pungartnik, člani: Drago Velički, Alojz Vrbnjak, Ivan Bratuž, Mira Danko, Radislav Gašparič)
  • Častno razsodišče: (predsednik: Marjan Starc, člani: Ljudmila Kovačič, Mag. Dušan Ferenčak, Miran Bokalič, Jože Kos).

 

V nadaljevanju plenarnega zasedanja je Skupščina brez razprave sprejela še predstavljeni program dela in finančni načrt za leto 2018 ter nekaj drugih sklepov, s čimer so delegati podprli vse že izvedene aktivnosti ZDS v preteklem letu, kot tudi izrazili podporo novemu vodstvu ZDS za vodenje načrtovanih aktivnosti v letu 2018.