Redni letni občni zbor PVD Sever Gorenjska 2018

Vir/avtor: Damjan Renko, Fotografije: Gortan Simončič, Damjan Renko

V soboto, dne 10.2.2018, s pričetkom ob 17. uri je v veliki sejni dvorani Mestne občine Kranj potekal redni letni občni zbor našega društva, katerega se je poleg 69 članov društva udeležilo tudi večje število vabljenih gostov in predstavnikov medijev. 

Uvodni del občnega zbora je povezoval član društva Slavko Hočevar. V kulturnem delu programa sta nastopila glasbena gosta: baritonist mag. Anton Habjan in virtuoz na harmoniki Nejc Jemc, ki sta poleg državne himne izvedla še repertoar treh pesmi in sicer: »Slovenec sem« (avtor: Gustav Ipavec, »Domovini« (avtor: Benjamin Ipavec) in »Prelepa Gorenjska« (avtor: Vilko Avsenik). Njun nastop je publika nagradila z gromkim aplavzom.

V uvodnem delu je povezovalec poleg prisotnih članov PVD Sever Gorenjska še posebej pozdravil vabljene goste. Sledila je točka podelitve priznanj Združenja društev Sever (ZDS). Protokol podelitve so izvedli predsednik ZDS dr. Tomaž Čas, predsednik društva Jože Mencin in podpredsednik društva Damjan Renko. Podeljeni so bili Bronasti znaki SEVER (prejemniki: Borut Mencinger, Vojko Rupnik) in Zlati znaki SEVER (prejemniki: Ljudske pevke Jezersko – Društvo upokojencev Jezersko – prevzela zborovodkinja Anica Jakopič, Anton Rešek in Zmago Skobir – prevzel pooblaščenec Robert Gradišar).

V tem delu se je zborovodkinja Anica Jakopič zahvalila za podeljeno priznanje, nato pa so Ljudske pevke avditoriju na lastno željo zapele še pesem »Mi smo pa tu na Jezerskem doma!«

V nadaljevanju je prisotne članice in člane društva kot tudi vabljene goste uvodoma nagovoril predsednik društva Jože Mencin, ki je zboru predlagal izvolitev štiričlanskega delovnega predsedstva pod vodstvom delovnega predsednika Milana Klemenčiča, katerega je zbor brez razprave tudi soglasno potrdil. Po izvolitvi se je delovni predsednik najprej zahvalil za izkazano zaupanje ter v imenu članov delovnega predsedstva pozdravil vse prisotne in goste ter predlagal izvolitev tričlanske verifikacijske komisije pod predsedstvom Braneta Viranta. Tudi ta predlog je občni zbor sprejel soglasno. Ker je verifikacijska komisija v nadaljevanju ugotovila, da občni zbor ni sklepčen, saj ni bilo prisotnih več kot polovica članov društva je delovni predsednik v skladu s statutarnimi določbami preložil začetek občnega zbora za petnajst minut.

V tem vmesnem času je aktualni predsednik društva Jože Mencin zboru predstavil poročilo o delu društva za leto 2017.

Ker je v nadaljevanju poteka občnega zbora verifikacijska komisija ugotovila, da se število prisotnih članov društva na zboru ni spremenilo je le-ta postal sklepčen in je lahko pričel z delom. Delovni predsednik je v nadaljevanju predlagal izvolitev ostalih organov občnega zbora in sicer dveh overovateljev zapisnika, zapisnikarja in volilne komisije, kar je občni zbor soglasno potrdil. V nadaljevanju je delovni predsednik predstavil predlog dnevnega reda občnega zbora in odprl razpravo o spremembah in dopolnitvah. Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, niti predlogov oziroma dopolnitev, je zbor po glasovanju dnevni red soglasno potrdil. V nadaljevanju so bila zboru predstavljena še: finančno poročilo društva za leto 2017 (blagajničarka Irena Meglič), poročilo nadzornega odbora (predsednik Stanislav
Ficko) in poročilo častnega razsodišča (predsednik častnega razsodišča Miroslav Dolžan). Ker na podana poročila ni bilo razprave jih je zbor soglasno sprejel.

V nadaljevanju se je zbor seznanil z odstopom dosedanjega vodje odbora Radovljica, Dušana Žnidaršiča. Po izglasovani razrešnici je bil na predlog delovnega predsednika predlagan in soglasno izvoljen nadomestni vodja odbora Radovljica, Ivan Hočevar, ki bo to funkcijo opravljal do rednih volitev v letu 2019. Delovni predsednik in predsednik društva Jože Mencin sta se razrešenemu članu Dušanu Žnidaršiču zahvalila za dosedanje dobro opravljeno delo, obenem pa ob izvolitvi čestitala novemu nadomestnemu vodji odbora Ivanu Hočevarju ter mu zaželela uspešno delo v bodoče.

Sledila je predstavitev programa dela društva in finančni načrt društva za leto 2018, ki sta ga predstavila predsednik Jože Mencin in blagajničarka Irena Meglič. Tudi v tem primeru ni bilo razprave in zbor je oba soglasno sprejel.

Na povabilo delovnega predsednika so nato udeležence volilnega občnega zbora nagovorili tudi nekateri gostje in sicer: Predsednik OOZVVS Kranj in predsednik Pokrajinskega OZVVS Gorenjske g. Anton Rešek, predsednik Združenja društev Sever dr. Tomaž Čas, podžupan Mestne občine Kranj Boris Vehovec, vodja Sektorja uniformirane Policije Policijske uprave Kranj, Andrej Zakrajšek in podžupanja občine Gorje in predsednica ZB NOB Radovljica Danijela Mandeljc.

Zaključek volilnega občnega zbora je izzvenel v zahvali predsednika društva Jožeta Mencina županu MO Kranj za možnost koriščenja sejne dvorane in pozivu prisotnim k nadaljevanju druženja v preddverju avle MO Kranj.