Volilni občni zbor PVD Sever Gorenjska 2019

Damjan RENKO

V soboto, dne 16.2.2019 s pričetkom ob 17. uri je v veliki sejni dvorani MO Kranj potekal volilni občni zbor PVD Sever Gorenjska, katerega se je udeležilo 63 članov in 18 vabljenih gostov.

Program zbora je povezovala naša članica prof. Sonja Ficko. V kulturnem delu programa je nastopila posebna glasbena gostja – policistka Anja Petrošanec, ki je po petju državne himne izvedla še štiri pesmi iz svojega repertoarja. Njen vsekakor odličen nastop je občinstvo nagradilo z gromkim aplavzom.
Vse prisotne članice in člane društva ter vabljene goste sta v uvodu nagovorila predsednik društva Jože Mencin in podžupan MO Kranj Janez Černe.
Sledil je svečani protokol podelitve priznanj Združenja društev Sever (ZDS), ki so ga izvedli: članica Aneta Lavtar, podpredsednik ZDS Alojzij Klančišar in predsednik društva Jože Mencin. Podeljena so bila naslednja priznanja ZDS:
 BRONASTI ZNAK (Zdenko Renko, Franjo Lubej, Srečko Cencelj – odsoten zaradi bolezni, Vinko Otovič),
 SREBRNI ZNAK (Katarina Kejžar) in
 ZLATI ZNAK (Irena Meglič, Jurij Rebolj, mag. Miha Ješe, Franc Čebulj).
Po tej točki je predsednik društva zboru predlagal izvolitev štiričlanskega delovnega predsedstva pod vodstvom Stanislava Ficka, katerega je zbor brez razprave soglasno potrdil. Po izvolitvi se je delovni predsednik najprej zahvalil za izkazano zaupanje ter v imenu članov delovnega predsedstva pozdravil vse prisotne in goste ter predlagal izvolitev tričlanske verifikacijske komisije pod predsedstvom Antona Hribarja. Tudi ta predlog je občni zbor sprejel soglasno. Ker je verifikacijska komisija v nadaljevanju ugotovila, da občni zbor ni sklepčen, saj ni bilo prisotnih več kot polovica članov društva, je delovni predsednik v skladu s statutarnimi določbami preložil začetek občnega zbora za petnajst minut. V tem vmesnem času pa je predsednik društva, na predlog delovnega predsednika, zbor seznanil s poročilo društva o opravljenem delu za leto 2018.
Ker je v nadaljevanju poteka občnega zbora verifikacijska komisija ugotovila, da se število prisotnih članov društva na zboru ni spremenilo je le-ta postal sklepčen in je lahko pričel z delom. Delovni predsednik je v nadaljevanju predlagal izvolitev kandidatov za zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika, kar je občni zbor soglasno potrdil. Delovni predsednik je nato predstavil predlog dnevnega reda občnega zbora in odprl razpravo o spremembah in dopolnitvah. Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, niti predlogov oziroma dopolnitev, je zbor po glasovanju dnevni red soglasno potrdil in sicer je bil sprejet v isti obliki, kot je bilo to navedeno v vabilu za volilni občni zbor društva.
V nadaljevanju je podpredsednik društva Jože Ajdišek zboru predstavil predlog že predhodno obravnavanih in usklajenih sprememb in dopolnitev v preambuli Statuta društva in sicer v 2., 41. in 44. členu. Spremembe je narekovalo sprejetje novele aktualnega 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1; Uradni list RS, 64/2011 – UPB2). Ker v nadaljevanju na navedeni predlog amandmajev ni bilo nobenih dodatnih pripomb ali predlogov je zbor po glasovanju zbor soglasno sprejel predlagane amandmaje.
Sledila je predstavitev preostalih poročil ostalih organov društva za leto 2018 in sicer: finančno poročilo o delu društva (Meglič Irena), poročilo Nadzornega odbora (Ficko Stanislav) in poročilo Častnega razsodišča (Dovžan Miro). Ker v nadaljevanju na podana poročila ni bilo razprave je zbor po glasovanju soglasno sprejel vsa predstavljena poročila.
Na predlog delovnega predsednika je nato zbor soglasno izglasoval razrešnico članom vseh organov PVD Sever Gorenjska. Delovni predsednik se je vsem razrešenim članom organov društva zahvalil za dobro opravljeno delo.
Na poziv delovnega predsednika so nato udeležence volilnega občnega zbora nagovorili sledeči gostje: Alojzij Klančišar, podpredsednik ZDS in , Mag. Boštjan Glavič, direktor PU Kranj, Mag. Miha
Ješe, nekdanji župan občine Šk. Loka, Janko Sebastijan Stušek, podpredsednik OOZVVS Zgornja Gorenjska, Tomaž Lavtižar, podpredsednik ZSČ in predsednik OZSČ – Kr. Gora, Branko Celar, predsednik Kluba UD MNZ Maks Perc – Kranj, Vojko Damjan, predsednik PO ZVVS Gorenjske in OZVVS Tržič, Danijela Mandeljc, Predsednica ZB NOB Radovljica, Jure Jerkič, predsednik ZB NOB Tržič, Sašo Zelenko, Zaupnik OPS PSS Gorenjske in Brane Virant, podpredsednik ZB NOB Kranj in vodja odbora PVD Sever Gorenjska – Šk. Loka.
V nadaljevanju poteka zbora je nato predsednik kandidacijske komisije Damjan Renko podal poročilo o poteku kandidacijskega postopka in predstavil kandidacijsko listo za organe PVD Sever Gorenjska in sicer:
 UPRAVNI ODBOR: za predsednika Jože Mencin, za podpredsednike: Jože Ajdišek, Damjan Renko in Ivan Hočevar, za sekretarko Aneto Lavtar, za blagajničarko Irena Meglič, za člane in vodje odborov: Gortan Simončič (Kranj), Brane Virant (Škofja Loka), Marjan Anzeljc (Tržič), Franc Savšek (Radovljica) in Anton Hribar (Zgornja Gorenjska).
 NADZORNI ODBOR: za predsednika Stanislav Ficko in člana Milan Klemenčič in Ivan Bizjak.
 ČASTNO RAZSODIŠČE: za predsednika Miroslav Dovžan in člana Vinko Otovič in Mirko Grmič.
Sledile so javne volitve predlagane kandidatne liste, katero je vodil predsednik volilne komisije Marjan Jakše. Zbor je celotno kandidatno listo soglasno potrdil, s čimer so bili vsi kandidati na kandidatni listi izvoljeni za mandat 2019/2023. Tako predsednik volilne komisije kot delovni predsednik sta vsem čestitala ob izvolitvi ter jima zaželela obilo uspehov pri nadaljnjem vodenju društva.
V nadaljevanju dela se je novoizvoljeni predsednik društva Jože Mencin v imenu novoizvoljenih organov zahvalil zboru za izkazano zaupanje in poudaril, da bo novo vodstvo stremelo za nadaljevanjem dobrega dela društva. Sledila je še predstavitev Programa dela društva in finančni načrt društva za leto 2019, katera sta ju predstavila predsednik Jože Mencin in blagajničarka Irena Meglič. Tudi v tem primeru ni bilo razprave in zbor je oba soglasno sprejel.
Zaključek volilnega občnega zbora je izzvenel v zahvali delovnega predsednika prisotnim za udeležbo na zboru in pozivu povezovalke programa k nadaljevanju druženja v preddverju avle MOK.